ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

  • ျမန္မာနိုင္ငံမွ ၁၀တန္း/IGCSE 'O' level ေအာင္ၿပီးေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အေမရိကန္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကိုယ္စား ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစဥ္ေပးျခင္း
  • အေမရိကန္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ဝင္ခြင္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ မိမိပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လမ္းညႊန္ေပးျခင္း
  • ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ႏွင့္ ပညာသင္ဆုေလၽွာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္လမ္းညႊန္ေပးျခင္း
  • အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမြန္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္လမ္းညႊန္ေပးျခင္း
  • Student ဗီဇာေလၽွာက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးျခင္း
  • Air Ticket စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေနထိုင္ေရး အဆင္ေျပေစရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ေလဆိပ္တြင္ လာေရာက္ႀကိဳဆိုေပးျခင္း
  • ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို အေမရိကန္နိုင္ငံတြင္ Internships, Summer courses, Science and engineering programs မ်ားတြင္ ပါဝင္နိုင္ေအာင္ ကူညီေပးျခင္း
  • ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ကလအတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လိုအပ္သည္မ်ားကို Myanmar Telesis မွ ဆက္လက္ကူညီေပးျခင္း

Contact Us

    All fields must be filled!